ประวัติความเป็นมา

นับตั้งแต่แผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติฉบับที่ 6 (พ.ศ.2530-2534) ต่อเนื่องถึงฉบับทึ่ 7 (พ.ศ.2535-2539) จังหวัดร้อยเอ็ดได้ถูกจัดเป็นศูนย์กลางความเจริญของตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง ประกอบกับเป็นศูนย์กลางการคมนาคมขนส่งทางบกและโครงการก่อสร้างท่าอากาศยานจังหวัดร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ดจึงมีความโดดเด่นที่จะพัฒนาให้เป็นศูนย์กลางความเจริญในภูมิภาคนี้อย่างยิ่ง ส่งผลกระทบให้ความต้องการด้านสาธารณสุขของจังหวัดมีศักยภาพสูงขึ้นกว่าเดิม

โรงพยาบาลเอกชนที่ได้มาตรฐานและทันสมัย จึงมีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งต่อการช่วยเหลือสังคม และแบ่งเบาภาระของรัฐบาลในการให้บริการด้านการแพทย์และสาธารณสุข บริษัท โรงพยาบาลร้อยเอ็ด-ธนบุรี จำกัด เปิดดำเนินการเมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2540 ได้จดทะเบียนเป็นบริษัทจำกัด ด้วยทุนจดทะเบียน 125 ล้านบาท เป็นการร่วมทุนระหว่างโรงพยาบาลธนบุรีและคณะกลุ่มแพทย์ บุคลากรทางการแพทย์ ข้าราชการ พ่อค้า นักธุรกิจ และประชาชนทั่วไปในจังหวัดร้อยเอ็ด และจังหวัดใกล้เคียง ในชื่อ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด-ธนบุรี จำกัด ตั้งอยู่ ณ เลขที่ 166 ถนนปัทมานนท์ อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อสร้างเป็นโรงพยาบาลคุณภาพ ระดับมาตรฐาน 150เตียง และขยายได้ถึง 300 เตียง ในอนาคตอันใกล้ ซึ่งจะเปิดให้การบริการด้านการแพทย์ และสาธารณสุขได้อย่างมีประสิทธิภาพ ยังได้รับการยกเว้นภาษีศุลกากร จากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) เลขที่ 1455/2538

โรงพยาบาลร่วมเครือข่าย

กรุงเทพมหานคร

โรงพยาบาลธนบุรี
โรงพยาบาลธนบุรี 2
โรงพยาบาลธนบุรี บำรุงเมือง

ภาคกลาง

โรงพยาบาลธนบุรีบูรณา  จ.ปทุมธานี
โรงพยาบาลภัทร-ธนบุรี  จ.ปทุมธานี
โรงพยาบาลราชธานี  จ.พระนครศรีอยุธยา
โรงพยาบาลธนบุรี อู่ทอง  จ.สุพรรณบุรี

ภาคเหนือ

โรงพยาบาลลานนา  จ.เชียงใหม่

ภาคอีสาน

โรงพยาบาลกาฬสินธุ์-ธนบุรี  จ.กาฬสินธุ์
โรงพยาบาลอุบลรักษ์ ธนบุรี  จ.อุบลราชธานี

ภาคตะวันออก

โรงพยาบาลสิริเวช  จ.จันทบุรี

ภาคใต้

โรงพยาบาลสิโรรส  จ.ยะลา
โรงพยาบาลราษฎร์ยินดี  จ.สงขลา
โรงพยาบาลธนบุรี ทุ่งสง  จ.นครศรีธรรมราช
โรงพยาบาลธนบุรี ชุมพร  จ.ชุมพร